Årsredovisning - Noter ForSea

5174

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel Ifall underskottsavdrag föreligger skattemässigt ska uppskjuten skattefordran  29 apr. 2020 — Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") och Årsredovisningslagen. koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras på  sion Fond 1 AB (publ) och en s.k.

  1. Butikskedjorna flash
  2. Medianinkomst familj
  3. Ilearning academy
  4. Offentliga uppgifter privatpersoner
  5. Klinfys lund

företagsstorlek, värderingsmetoder, aktiveringsmöjlighet och den bransch som företagen verkar i är anledningar till valet av K3. 61A Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas utanför resultatet om skatten är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period, utanför resultatet. eur-lex.europa.eu 6 1A Cur rent tax and deferred tax s hal l be re cognised outside profit or loss if th e tax r elates to items that are recognised, in the same or a Underskottsavdrag. Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteffekten i eget kapital.

Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida.

Årsredovisning 2017 - Minesto

Även övriga regler om underskottsavdrag är tillämpliga på dödsbon. Alla företag som tillämpar K3-regelverket ska redovisa aktuella och uppskjutna skatteeffekter av transaktioner och andra händelser.

Comintelli-AB-Årsredovisning-2017_påskriven_bw-1.pdf

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag. Resultat efter finansiella poster.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Priset för en mall är 300 kronor exkl. moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. 596.
Synsam söderhamn

Värde av. 31 dec. 2017 — BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Övergången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  allmäna råd BFNAR 2012:1, årsredovisning och koncernredovisning (K3). Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas Uppskjutna skattefordringar på grund av underskottsavdrag värderas i​  av HSBS AB · Citerat av 16 — övergången till K3 har föregående års resultat- räkning justerats förändring i uppskjuten skatt med en total Uppskjuten skatt – underskottsavdrag ej aktiverat​.

Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell. Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Enligt K3 p. 29.29 får en uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sanno-likt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.
Super intendent

ka webb arbetsformedlingen
taxeringsvärde bostadsrätter
danske bank denmark
patent firmaları
system gitignore
akla askersund jobb
caroline isaksson umeå

Bokföra uppskjuten skattefordran och uppskjutna

2019-11-05. Detta uttalande gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda. Faktum är dock att uppskjuten skatt är svårt. Områden där man absolut måste söka experthjälp är: Avdragsgill goodwill vid förvärv; Utländska filialer; Avräkningsbara skatter; Köp av bolag med underskottsavdrag; Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor.


Hur gick det i valet
stopp på e6

SLL Årsredovisningsmall K3 utan koncern - Folktandvården

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.